Natječaj – diplomirani pravnik I vrste – 1 izvršitelj/ica - CZSS Sveti Ivan Zelina

Temeljem članka 16. stavak 1. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN RH 61/18), članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Sv. Ivan Zelina i suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, klasa: 100-01/18-02/477, urbroj: 519-04-2-1-2/6-18-2 od 15. listopada 2018. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Sv. Ivan Zelina, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto diplomirani pravnik I vrste – neodređeno puno radno vrijeme

1 izvršitelj/ica

 

Uvjeti:

 • VSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava
 • 12 mjeseci radnog staža u struci
 • položen stručni ispit
 • probni rad 3 mjeseca
 • da ne postoje zapreke iz članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi ( NN RH broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku domovnice ili osobne iskaznice ili putovnice
 • presliku diplome
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazne postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • potvrdu o radnom iskustvu (dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima):

Kao dokaz o radnom iskustvu potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

 • elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

i

 • presliku ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrde poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem kandidat obavlja navedene poslove).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave će biti odbačene i neće se razmatrati.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama RH s naznakom „za javni natječaj“ na adresu; Centar za socijalnu skrb Sv. Ivan Zelina, Braće Radića 2

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Centra za socijalnu skrb Sv. Ivan Zelina (www.czss-svetiivanzelina.hr), a sukladno članku 10 stavak 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN RH broj 25/13, 85/15) i članka 16. stavak 4. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN RH 61/18).

Natjecaj – dipl pravnik-ca (pdf)

Back to top